Producenci

Regulamin sklepu internetowego sklep.stolf.pl zwany dalej Regulaminem

§1
DEFINICJE

Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.stolf.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może m. in. składać Zamówienia.

Sprzedający: Technika Sanitarna i Grzewcza Usługi Budowlane Dariusz Stolf  97-330 Sulejów ul. Rynek 10, NIP:771-166-82-27

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Koszty transportu – rozumie się przez to opłaty za dostawę towarów widoczne w trakcie składania zamówienia.

Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2
ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe:
 • po dokonaniu przez Kupującego rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym;
 • po wypełnieniu formularza zamówienia, bez rejestracji Kupującego w Sklepie internetowym;
 • po skontaktowaniu się telefonicznie ze Sprzedającym pod numerem telefonu 44 6162111 w dni robocze pomiędzy godziną 8.00 a 17.00;
 • po wysłaniu e-maila na adres handlowy@stolf.pl z treścią zamówienia.
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer 8 lub nowszy, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej
 • włączoną obsługę Java Script
 • system operacyjny Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/Linux
 1. Poprzez dokonanie rejestracji Kupujący otrzymuje możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia oraz przeglądania historii zakupów.
 2. Zamówienie składane jest poprzez dodanie Towarów do koszyka, a następnie wybranie opcji Zamawiam.
 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17.00, a także w dni nie będące dniami roboczymi, rozpatrywane będą od godziny 10.00 następnego dnia roboczego.
 4. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość zwrotna potwierdzająca złożenie Zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie poprzez link umieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, w celu jego potwierdzenia.
 5. Po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności towaru, Kupujący zostanie poinformowany mailowo, na podany przez niego adres e-mail, o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.
 6. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 6 Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku braku dostępności Towaru, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu całej zapłaconej kwoty.
 8. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, towary mogą różnić się przedstawionych zdjęć.
 11. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Przy zakupie większej ilości wybranego towaru należy indywidualnie ustalić z pracownikiem sklepu dostępność oraz warunki sprzedaży.
 12. Koszt montażu i uruchomienia sprzedawanych urządzeń, w tym koszt dojazdu autoryzowanego serwisu ponosi w każdym przypadku Kupujący i w tym zakresie nie mają zastosowania przepisy gwarancyjne Producentów i Importerów, które mogą przewidywać, że powyższe koszty ponosi Sprzedawca.

 

§3
CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.
 2. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności:
  1. za pobraniem;
  2. przelew na rachunek bankowy;
  3. gotówką przy odbiorze własnym;
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony Towar wraz kosztami transportu winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu: PKO BP S.A. 21 1020 3916 0000 0202 0025 2445
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy - brak zapłaty w terminie 7 dni od potwierdzenia Zamówienia przez Kupujące jest traktowany jako rezygnacja z zakupów i zamówienie jest anulowane.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 6. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT lub paragon fiskalny w zależności od życzenia Klienta.

 

§4
DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wysyłka Zamówień odbywa się w dni robocze.
 3. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Kupującego Zamówienia jest możliwa przed jego wysłaniem.
 4. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportu Sprzedającego lub odbióru własnego Kupującego.
 5. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody stanowi podstawę do nie rozpatrzenia reklamacji Kupującego przez Sprzedającego.
 6. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów, wagi przesyłki oraz wybranej metody płatności.

 

§5
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012.1225 z późn. zm.), Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedającego.
 3. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia Towaru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w §5 pkt. 1, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostawy Towaru.
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 6. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w Zamówieniu. Koszty manipulacyjne ponosi Sprzedawca.
 7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
 8. Koszty opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
 9. W przypadku towarów na specjalne zamówienie Kupujące należy uzgodnić warunki zakupu, dostawy i płatności indywidualnie z pracownikiem sklepu. Zwrot tak zamówionego towaru jest niemożliwy o ile towar odpowiada zamówieniu Kupującego oraz nie posiada usterek. Przez towar na specjalne zamówienie należy rozumieć wyszczególnione w sklepie kotły CO na opał stały o mocy powyżej 30kW, kotły olejowe wszystkich mocy, wyszczególnione kotły gazowe, grzejnik stalowe płytowe o wymiarach innych niż podane w sklepie oraz pozostałe towary z dopiskiem „na zapytanie” lub „na zamówienie”.

 

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie internetowym lub wypełniając formularz Zamówienia bez rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w trakcie składania Zamówienia wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
 2. W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje rejestracji w Sklepie internetowym, może on wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższa zgoda udzielana jest poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie rejestracji.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.
 4. Kupujący dokonujący Zamówienia w sklepie internetowym wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Grupa Allegro sp. z o.o., danych osobowych Kupującego w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym.
 5. Dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§7
REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zm.).
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, nie będącego Konsumentem, za wady Towaru zakupionego przez tego Kupującego w zakresie i na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 3. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres handlowy@stolf.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Sprzedający nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na zasadach wskazanych w karcie gwarancyjnej.

 

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U 1964.43.296 z późn. zm.).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.), a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012.1225 z późn. zm.) oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zm.).